Volgende fase participatie BORgronden

Geplaatst op

Binnenkort start de volgende fase van het participatietraject BORgronden, de nieuwbouwlocatie aan de oostkant van Naarden nabij het Componistenkwartier, de sportvelden en de A1. Een goede aanleiding om de achtergronden van het nieuwbouwproject nog eens te belichten, terug te blikken op de afgeronde fase en aan te geven waarop de participatie zich in de komende fase richt.

Het is fijn wonen in de Gooi- en Vechtstreek en zeker ook in Naarden. De voorzieningen zijn op een hoog niveau en je bent omgeven door kunst, cultuur en natuur. De woningvraag is dan ook bijzonder hoog. Het gaat daarbij deels om mensen die van buiten komen, maar bijvoorbeeld ook om jonge inwoners van onze gemeente die hier een eigen plekje zoeken of willen doorstromen naar een eigen woning. De gemeenteraad van Naarden wees in 2015 de BORgronden aan als een van de woningbouwlocaties. De raad legde daarbij ook kaders (eisen en voorwaarden) vast waaraan de nieuwbouw op deze locatie moet voldoen. Zo werd de bebouwingsdichtheid op 25 tot 30 woningen per hectare gesteld. Het terrein is 14 hectare groot, dus dat komt neer op zo’n 400 woningen in totaal. Met de grondeigenaren die zich hebben verenigd in VOF (= vennootschap onder firma) Naarden BORgronden en hier graag willen bouwen, werd een overeenkomst gesloten. Onder meer werd vastgelegd dat de VOF een participatietraject voor belanghebbenden moet organiseren. Na de fusie tot Gooise Meren heeft de gemeenteraad van Gooise Meren in 2017 de kaders nog eens bekrachtigd en op enkele punten aangepast. De raad bepaalde dat er minimaal 40 sociale woningen moeten komen en dat de wijk ‘gasloos’ moet zijn.

Opzet van het participatietraject

De participatie bij het project BORgronden verloopt onder andere via een werkgroep ‘verkeer’ en een werkgroep ‘woningbouw & groen’. Een klankbordgroep denkt mee over de vormgeving van de participatie en bewaakt dat het proces zorgvuldig verloopt. De klankbordgroep bestaat uit vertegenwoordigers van het BORgronden Comité, bewonersvereniging Mooi Naarden, buurtplatform RemCom (Rembrandtpark en Componistenkwartier), Stichting De Limiten en de bewonerscommissies van de Schubertlaan en de Dr. Anton van der Horstlaan.

De gemeente heeft de volledige regie als het gaat om zaken die de bouwlocatie overstijgen (verkeer, effecten op de omgeving). VOF Naarden Borgronden heeft de leiding waar het gaat om participatie over zaken op de bouwlocatie zelf. De gemeente bewaakt de  zorgvuldigheid van het proces en heeft de eindregie. Het is zaak dat de participanten voldoende ruimte krijgen om hun punten in te brengen. De gemeente ziet erop toe dat die inbreng wordt meegewogen en dat de plannen passen binnen de kaders die de gemeenteraad heeft meegegeven. De plannen worden door de gemeente zorgvuldig getoetst aan regels en wetgeving, bijvoorbeeld op milieugebied.

Terugblik op eerste fase van het participatietraject

Op 6 december 2017 werd met een zeer goed bezochte inloopbijeenkomst in gebouw De Witte Kerk te Naarden het startsein gegeven voor de eerste participatiefase. Tijdens de inloopbijeenkomst werden de bevindingen van een zestal vooronderzoeken (quickscans) naar onder meer verkeer, geluid en luchtkwaliteit gepresenteerd. Volgens deze onderzoeken zijn er geen belemmeringen om op de BORgronden woningen te realiseren. In de werkgroepen kwam echter naar voren dat er veel zorgen zijn over de huidige en toekomstige verkeersdrukte. De participanten drongen aan op aanvullend verkeersonderzoek. De gemeente kwam daaraan tegemoet en gaf een onafhankelijk bureau de opdracht het onderzoek uit te voeren. De uitkomsten werden op 14 juni tijdens een openbare bijeenkomst gepresenteerd. Hoofdconclusie van het onderzoek is dat de omliggende wegen de drukte nu en in de toekomst goed aankunnen. Bewonersvereniging Mooi Naarden is het met deze conclusie niet eens. Zij vindt het geplande aantal woningen te hoog en trok zich terug uit de klankbordgroep. De gemeente vindt dat jammer en zou graag zien dat Mooi Naarden zich weer aansluit.

Onderwerpen in de komende fase

Binnenkort start VOF de volgende fase van het participatietraject. De hoofdonderwerpen zijn de verdeling van de verschillende typen woningen over de wijk en de ‘ontsluiting’ van de wijk. Oftewel: waar gaan de bewoners de wijk in en uit, hoe stimuleer je het gebruik van de fiets en waar komen bijvoorbeeld de sociale woningen te staan? Ook kunnen de participanten meedenken over de uitstraling van de wijk en de inrichting van het groen. De uiteindelijke inrichting heeft invloed op de manier waarop de nieuwe wijk aansluit op de bestaande wijk en op de demping van het geluid van de snelweg.

De ideeën die uit de participatie naar voren komen, worden verwerkt in het Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE). Het college van B&W stelt het SPvE vast en maakt op basis daarvan een ontwerp bestemmingsplan. Ook in dit gemeentelijke proces kunnen betrokkenen hun stem laten horen. De gemeenteraad stelt uiteindelijk het definitieve bestemmingsplan vast. En dan kan er, na het verlenen van de vergunningen, worden gebouwd. De gemeente verwacht het bestemmingsplanproces in 2019 af te ronden.

Aanmelden voor de komende participatiefase

Als gemeente attenderen wij u heel graag op de uitnodiging van VOF Naarden BORgronden aan omwonenden en andere belanghebbenden om aan de komende participatiefase deel te nemen.

U kunt zich aanmelden via info@borgronden.nl. De eerstvolgende participatiebijeenkomst vindt begin oktober plaats. De precieze datum, tijd en locatie worden nog aan de deelnemers bekendgemaakt.

Alle informatie over het project kunt u vinden op de website borgronden.nl en op de gemeentelijke website gooisemeren.nl in de rubriek ‘Plannen en projecten’; ‘BORgronden’.