Vragen En Antwoorden Borgronden 14 Juni 2018

Geplaatst op

Geachte heer/mevrouw,

Zoals u bekend zal zijn heeft de gemeente Gooise Meren op 14 juni jongstleden de resultaten van de uitgevoerde verkeerstellingen en de verkeersanalyse die mede op basis van die verkeerstellingen door GoudAppel Coffeng is opgesteld, in het gemeentehuis gepresenteerd.

De resultaten van de uitgevoerde onderzoeken zijn op 27 juni en vervolgens op 2 en 12 juli met de leden van de werkgroep Verkeer meer in detail besproken.  Tijdens die bijeenkomsten zijn er vragen gesteld, welke ook beantwoord zijn, maar zijn ook suggesties voor verbeteringen gedaan.

Alle vragen, de antwoorden, suggesties en relevante opmerkingen zijn inmiddels ook op de website van de gemeente geplaatst en kunt u terugvinden door te klikken op de volgende link bestuur.gooisemeren.nl. Op die pagina treft u ook aan de video’s aan van de huidige avondspits alsmede een video van de avondspits – waarin ook de AH is meegenomen –  in de toekomstige situatie.
Wij meenden er goed aan te doen u te wijzen op het beschikbaar zijn van deze informatie.
De BORgronden kunnen – gezien de resultaten van het verkeersonderzoek – bebouwd worden. Uiteraard zullen daarbij alle kaders in acht genomen moeten worden. De aandachtspunten die er zijn ten aanzien van de verkeersdoorstroming en verkeersveiligheid, worden door de gemeente ter hand genomen en in het mobiliteitsplan van de gemeente – waaraan thans wordt gewerkt – worden meegenomen.

Dit alles betekent dat wij na de zomer nog een aantal bijeenkomsten met de werkgroepen verkeer alsmede stedenbouw en groen organiseren, waarna het Stedenbouwkundig Programma van Eisen, zal worden afgerond.
De exacte data voor deze bijeenkomsten zullen wij na de vakantie met alle leden van de werkgroepen communiceren en hopen van harte dat iedereen – ook de vertegenwoordigers van Mooi Naarden – daarbij aanwezig zal zijn.

Rest ons u alleen een hele fijne vakantie toe te wensen.

VOF Naarden BORgronden