BORgronden bulletin 2 mei 2018

Geplaatst op

In het kader van de ontwikkeling van de BORgronden in Naarden zijn in de afgelopen periode de nodige werkzaamheden uitgevoerd. In deze nieuwsbrief willen wij u daarover graag informeren.

Verkeerstellingen

Voor de ontwikkeling van de BORgronden zijn twee werkgroepen en een klankbordgroep in het leven geroepen die met ons meedenken over diverse onderwerpen. In februari van dit jaar kwamen de werkgroepen ‘Verkeer’ en ‘Woningbouw en groen’ bij elkaar. Tijdens deze bijeenkomst stond met name de verkeersafwikkeling buiten het plangebied centraal. Belangrijk punt voor de werkgroepleden was de vraag aan de gemeente Gooise Meren om serieus te kijken naar de huidige verkeersdrukte op de verschillende wegen rondom het gebied en de mogelijke consequenties van extra verkeer vanuit de BORgronden. De gemeente heeft daarmee ingestemd.

Tellingen uitgevoerd

Om een goed beeld te krijgen van de huidige en mogelijk toekomstige verkeersdrukte, heeft de gemeente als eerste de huidige verkeersgegevens geactualiseerd. Dat heeft zij gedaan door tellingen uit te voeren. De input van de werkgroepavond is de basis geweest van de opdracht voor de verkeerstellingen. Samen met de leden van de klankbordgroep is deze uitvraag nog verder aangescherpt. Op de gemeentelijke website is na te lezen hoe, waar en wanneer de tellingen hebben plaatsgevonden.(https://bestuur.gooisemeren.nl/plannen-en-projecten/borgronden.html)  

Tellingen gereed 

Alle telgegevens zijn inmiddels voorhanden en ter verwerking doorgestuurd naar mobiliteitsbureau Goudappel Coffeng. Op basis van de telgegevens zullen zij een simulatie opzetten van de verkeersstromen.

Toekomstige plannen

Ook is er de afgelopen periode veel contact geweest met diverse partijen en eigenaren in en rond de invloed van het meetgebied om na te gaan welke plannen zij mogelijk voor de toekomst hebben. Deze plannen kunnen namelijk op termijn van invloed zijn op de verkeersstromen. Zo kunnen we ook al deze mogelijke toekomstige plannen meenemen in de modellen en exact zien welke ontwikkeling, welke invloed kan hebben op de verkeersdrukte op de betreffende wegen. Partijen met wie gesproken is, zijn bijvoorbeeld de gemeente Huizen, Naarderheem, Ahold, Givaudan en Rijkswaterstaat.
Vanaf half juni zullen de uitkomsten ook beschikbaar zijn op de website van zowel de gemeente als op www.borgronden.nl.

Algemene bijeenkomst Verkeer

Verkeer is voor velen een cruciaal thema. Daarom organiseren we een zogenaamde Verkeersavond over de uitkomsten van de tellingen. Er wordt daarom op 14 juni een algemene bijeenkomst Verkeer gepland. Laatstgenoemde bijeenkomst vindt plaats in het gemeentehuis in Bussum. Wij houden u hiervan op de hoogte.

Met de klankbordgroep zullen wij tijdens een bijeenkomst in de week van 28 mei deze avond gaan voorbereiden.

Nadat eerst inzichtelijk wordt hoe om te gaan met het verkeer en de verkeerstromen, in relatie tot de ontwikkeling van de BORgronden, passend in het grotere geheel, kan het participatieproces verder opgepakt worden.
VOF Naarden BORgronden zal daarom na 14 juni de werkgroepen weer oppakken.

Planning gewijzigd

Door extra onderzoek rondom verkeer is ook het afronden van het Stedenbouwkundig Programma van Eisen naar achteren geschoven. Het is de bedoeling om o.a. met de werkgroepen voor de zomervakantie stappen te maken, zodat tal van zaken in de zomer verder uitgewerkt kunnen worden. Direct na de zomervakantie kan dan een zogenaamd Stedenbouwkundig Programma van Eisen in concept opgesteld worden. Na bespreking en toelichting met omwonenden en belanghebbenden, zal het SPvE ter besluitvorming aan het college van Burgemeester & Wethouders worden voorgelegd.

Met dit BORgrondenbulletin houden wij u op de hoogte van de ontwikkeling van de BORgronden.
Op het terrein van de BORgronden in Naarden wordt in de toekomst een nieuwe woonwijk gebouwd. Door deze locatie te ontwikkelen, wordt mede invulling gegeven aan de behoefte van de gemeente Gooise Meren en provincie Noord Holland aan aanvullende woningen.
Op dit moment staan we nog aan het prille begin van de planvorming. De eerste schetsen worden gemaakt. Waar mogelijk ontwerpen we de wijk samen met input van belanghebbenden om zo een echte Naardense wijk te kunnen realiseren die goed aansluit bij het aangrenzende Componistenkwartier en de omringende wijken.