BORgrondenbulletin 1 Februari 2018

Geplaatst op

150 belangstellenden op informatieavond

Met het organiseren van een informatieavond op 6 december vond de start plaats van het participatietraject rond de BORgronden, een woningbouwlocatie aan de oostkant van Naarden. Ruim 150 belangstellenden bezochten de inloopbijeenkomst in de Witte Kerk. Tijdens deze informatieavond kon iedereen zich laten bijpraten over de uitgangspunten en randvoorwaarden voor deze nieuw te bouwen wijk, de verschillende milieuonderwerpen, de wijze waarop meegedacht kan worden en uiteraard alle vragen stellen die er leefden aan de aanwezige deskundigen. Ook konden geïnteresseerden zich aanmelden om in werkgroepen verder te praten over de thema’s ‘Woningbouw & Groen’ en ‘Verkeer’. Dat hebben zo’n 75 personen gedaan.

Verkeersafwikkeling hét aandachtspunt

Tijdens de eerste bijeenkomsten van de werkgroepen werd heel duidelijk dat met name rond het thema verkeer veel zorgen leven. Dit signaal was niet nieuw. Ook de mensen die aanwezig waren bij de informatiebijeenkomst in december vorig jaar, hadden als grootste zorgpunt meegegeven “Hoe zorgen we ervoor dat Naarden ook in de toekomst goed bereikbaar blijft.”

Werkgroepen verkeer en woningbouw

De eerste bijeenkomst van de werkgroepen vond plaatst op 11 januari 2018. In een vol clubhuis van Hockeyclub Naarden werd druk gediscussieerd over de onderwerpen ‘verkeer’ en ‘stedenbouw en groen’. Tijdens deze avond werd onder andere nagedacht over woningtypologieën en de verdeling van woningen over het gebied. Maar ook: hoe gaan de toekomstige bewoners van de BORgronden straks hun woning bereiken? En hoe kunnen we de in- en uitgangen van de nieuwe wijk zo maken dat de verkeersstromen zo goed mogelijk worden gespreid? En hoe kunnen we dat op zo’n manier doen dat we ook de aanliggende wijk(en) zo min mogelijk te belasten? Met beide thema’s zijn de verkeerskundigen en stedenbouwkundigen van zowel de VOF Naarden BORgronden als van de gemeente Gooise Meren, wederom aan de slag gegaan.

Verkeerstellingen voor objectieve gegevens

De plekken in Naarden waar de meeste zorgen voor het verkeer naar uitgaan, ook omdat het er volgens de aanwezigen in de werkgroepen nu al druk is, liggen niet in het plangebied, maar bijvoorbeeld ter hoogte van de Amersfoortsestraatweg en de Huizerstraatweg. Formeel ligt de zeggenschap over dit deel van Naarden bij de gemeente. Toch slaan de gemeente en VOF de handen ineen om samen te zoeken de meest optimale oplossingen. Dat begint met het actualiseren van de huidige verkeersgegevens. In de maand maart van dit jaar worden daarom op wegen rondom de BORgronden, zoals bijvoorbeeld op de Amersfoortsestraatweg en de Huizerstraatweg verkeerstellingen uit gevoerd.  Deze periode is zo gekozen, omdat dan het hockeyseizoen weer is begonnen. Dan is het in dit deel extra druk. Ook deze verkeersstromen willen we meenemen in de metingen.

Rollen en randvoorwaarden

De tweede werkgroepavond werd op 8 februari gehouden. Deze had een meer plenair karakter. De leden van de werkgroep kregen de gelegenheid om met wethouder Hendrik Boland en Gérard van Gorp (VOF Naarden BORgronden) informatie uit te wisselen. Doel van de avond was vooral achtergrondinformatie te delen met betrekking tot de rollen van diverse partijen: omwonenden, klankbordgroep, gemeente Gooise Meren en VOF. Ook werden de overwegingen toegelicht die ten grondslag liggen aan de kaders en randvoorwaarden die door de gemeenteraad aan het project zijn verbonden.
De informatie die op deze werkgroepavond, maar wellicht ook interessant is voor een breder publiek, zal in een volgende algemene informatieavond nogmaals worden gedeeld. Zodra de datum hiervan bekend is, delen we die met u via  het BORgrondenbulletin.

Planning gewijzigd

Eerder is gemeld dat we ernaar streefden om medio maart van dit jaar het Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) gereed te hebben. Nu besloten is om eerst de meetresultaten van de huidige verkeersbewegingen af te wachten, zullen de volgende werkgroepen en aansluitende informatieavond doorschuiven. Dit betekent dat ook het gereed zijn van het SPvE naar achteren schuift in de tijd. Kortom: dat de planning wijzigt.

SPvE gereed voor de zomer

Naar verwachting zijn de resultaten van de verkeerstellingen eind maart beschikbaar. Op dat moment gaan we verder met de reeds gestarte reeks bijeenkomsten van de werkgroepen ‘verkeer’ en ‘stedenbouw en groen’. Het streven is om voor de zomer de werkgroepen af te ronden en een algemene informatieavond in te plannen. Tijdens deze informatieavond wordt dan het uitgewerkte SPvE en het verdere verloop van het proces toegelicht. Na de informatieavond en voor de zomervakantie, 21 juli, willen we dan het SPvE voorleggen aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gooise Meren.

Met dit BORgrondenbulletin houden wij u op de hoogte van de ontwikkeling van de BORgronden.
Op het terrein van de BORgronden in Naarden wordt in de toekomst een nieuwe woonwijk gebouwd. Door deze locatie te ontwikkelen, wordt mede invulling gegeven aan de behoefte van de gemeente Gooise Meren en provincie Noord Holland aan aanvullende woningen.
Op dit moment staan we nog aan het prille begin van de planvorming. De eerste schetsen worden gemaakt. Waar mogelijk ontwerpen we de wijk samen met input van belanghebbenden om zo een echte Naardense wijk te kunnen realiseren die goed aansluit bij het aangrenzende Componistenkwartier en de omringende wijken.